Riječ mikrofon potječe od dvije grčke riječi – mikros  i phone (zvuk). Kao izumitelj mikrofona spominje se Emil Berliner, a njega znamo kao izumitelja gramofona, a manje kao izumitelja mikrofona i gramofonskih ploča s lateralnom i vertikalnom brazdom (patent je prodao braći Pathe).

Ploče s lateralnim utorom koristimo i danas.

 

Alexander Graham Bell izumio je prvi kvalitetan mikrofon, a  Thomas Alva Edison 1877. godine patentirao je prvi ugljeni mikrofon.

 

U 30 godina bilo je toliko novih izuma i primjena istih, a sve kako bi zvuk i slika postali dio svake obitelji ove planete.

 

Naš Nikola Tesla također je dio grupe izumitelja i vizionara jeftine električne energije te radio-prijemnika.

 

Kako bi nastavili priču o mikrofonima, kratko ćemo se osvrnuti na pojam zvuka kojeg definiramo kao slijed valova koji se šire zrakom titrajući naprijed natrag, a što nazivamo frekvencijom (učestalost), mjerna jedinica je Herz (Hz). Jačinu zvuka mjerimo u decibelima (dB).

 

Mikrofon je uređaj za pretvaranje zvuka u mehaničku, a potom u električnu energiju. Naziv mikrofon prvi je koristio gosp. C.Wheatstone, a elektrodinamički mikrofon s titrajnom zavojnicom izumio je W. Siemens 1878. godine.

 

Vrste mikrofona:

  • ugljeni mikrofon
  • dinamički mikrofon
  • kondenzatorski mikrofon
  • kristalni mikrofon.

 

Mikrofoni manje osjetljivi poput kristalnog i ugljenog neće davati osobite rezultate.

Ugljeni mikrofon je metalna kutija zatvorena membranom i ispunjena grafitnim (ugljenim) zrncima. Električni otpor grafitnih zrnaca ovisi o zvučnom tlaku kojim membrana tlači zrnca prilikom titranja. Time je u frekvenciji zvučnih valova modelirana istosmjerna struja koja teče kroz mikrofon. Izmjenična komponenta struje na drugom kraju strujnog kruga uzrokovala je titranje membrane u elektromagnetskoj slušalici koja je na taj način pretvorila električni signal u zvuk.

Elektrodinamički mikrofon radi na principu elektromagnetske indukcije gdje zvučni valovi na prigodan način uzrokuju gibanje titrajne zavojnice ili trake. Mehanički je izdržljiv, zadovoljavajućih prijenosnih karakteristika, otporan na vlagu te je relativno jeftin.

Kondenzatorski mikrofon odnosno elektrostatski mikrofon izrađuje se na način da je membrana mikrofona jedna od ploča električnog kondenzatora izvedenog u obliku kapsule.

Kondenzator može biti spojen na dva načina:

  • ako je spojen u istosmjerni električni strujni krug, tada se titranjem membrane mijenja kapacitet kondenzatora u električnom strujnom krugu i stvara odgovarajuću izmjeničnu struju, odnosno izmjenični pad napona na otporniku vrlo velikog otpora;
  • ako se kondenzator spaja u krug oscilatora dovoljno visoke frekvencije, tada se titranjem membrane mijenja frekvencija oscilatora te se nakon frenkvencijske demodulacije postiže odgovarajući tonski signal.

Kondenzatorski mikrofoni proizvode se u širokom spektru namjene i kvalitete.

Kristalni mikrofon daje karakterističan odaziv te ima ograničenu uporabu na neka područja.

 

Mikrofoni ne zapažaju jednako zvukove što dolaze iz raznih smjerova pa se zbog toga i dijele prema vrsti usmjerenosti:

  1. a) kružna pokriva luk od 360º
  2. b) kardiodna (bubrežasta) zvuk u smjeru osi (kamere ili pecaljke)
  3. c) osmičasta pokriva luk od 40º.

 

Mikrofoni nude još puno informacija o načinu korištenja, ali to ostavimo profesionalcima da nas zadive svojim tehničkim rješenjima.

 Moja zbirka ima oko 110 komada različitih mikrofona po starosti i primjeni.

 Želim svima Vam puno uspjeha u stvaranju vlastitih kolekcija.

Zlatko Mumlek

 Zagreb, svibanj 2019.